Producent tub aluminiowych

Ogłoszenia

Rada Nadzorcza spółki Zakład Produkcji Opakowań OPAKOMET Sp. z o. o. z siedzibą w Łowiczu zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2017 i  2018.

1.Miejscem przeprowadzenia badania jest siedziba Spółki: 99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 98.

2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania zarówno za rok 2017 jak i za 2018.

3. Ofertę na badanie sprawozdania finansowego należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki" na adres siedziby Spółki do dnia 31 października 2017 r. do godz. 15. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu lub złożenia w siedzibie Spółki.

4. Obowiązują poniższe warunki badania sprawozdania finansowego:

5. Biegły rewident obowiązany będzie do:
a) obecności, na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi firma audytorska,
b) obecności, w razie potrzeby, na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe badanej Spółki za rok obrotowy 2017, oraz za rok obrotowy 2018. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ponosi firma audytorska,

6. Firma audytorska zobowiązana będzie do:
a) złożenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego odpowiednio w terminie do 30 marca 2018 r. za rok 2017 i do 29 marca 2019 r. za rok 2018.
b) przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

7. Oferta winna zawierać:
a) Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
b) Oświadczenie o spełnieniu przez firmę audytorską i wskazanego do badania biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
c) Informacje lub dokumenty potwierdzające doświadczenie w badaniu przedsiębiorstw produkcyjnych oraz znajomość branży, w której działa Spółka.
d) Cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego (cena powinna uwzględniać wszystkie składniki, a w szczególności: badanie sprawozdania, dojazdy, zakwaterowanie, wyżywienie i inne) w podziale na badanie za rok 2017 i 2018.
e) Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
f) Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
g) Dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.
h) Projekt umowy o badanie sprawozdania finansowego.
i) Określenie warunków płatności.

8. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu. Do oferty należy dołączyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem (przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu) odpisy dokumentów potwierdzających informacje zawarte w ofercie.

9. Oferty otwarte zostaną w dniu 6 listopada 2017 r. w siedzibie Spółki.

10. Oferty złożone po upływie terminu określonego w punkcie 3 niniejszego zaproszenia nie zostaną rozpatrzone.

11. Każdy oferent może przedstawić tylko jedną ofertę i tylko w jednym egzemplarzu.

12. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 

ROBOT FANUC ArcMate 100i + R J2 (robot używany)

cena za 1 szt. 31 500 PLN


Roboty używane w ilości 2 szt., każdy z nowym transformatorem, gotowy do uruchomienia.


Kontroler: type A05B-2371-B001.

Oprogramowanie: Welding software.

Udźwig: 6 kg.

 

PODANA CENA NETTO - DO NEGOCJACJI